مرکز داده سازمان بورس و اوراق بهادار

پیاده سازی و راه اندازی مرکز داده شارع دو

مرکز داده شرکت پست ،مرکز فناوری اطلاعات

مدیریت اجرایی پروژه مرکز داده – مبین نت